Palvelut

Työnohjaus

Työnohjauksen prosessi tukee osallistujan jaksamista ja ammatillista kehittymistä, auttaa huomaamaan ja vahvistaa omia ja toisten voimavaroja. Työnohjaus haastaa tutkimaan omaa työroolia, tapoja toimia ja työyhteisön toimintaa tavoitteena kehittyä työssä, tavoitteiden saavuttamisessa ja yhteistyötaidoissa. Työnohjaus tarjoaa työyhteisölle, tiimille tai yksilölle myös mahdollisuuden purkaa haastavia työtilanteita ja oppia niistä

Työnohjaaja ei ota johtajuutta tai asettaudu konsultin asemaan, vaan ohjaa yksilöä tai tiimiä tämän oman asiantuntijuuden ja hyvinvoinnin kulmakivien äärelle.

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjaus on kahden välinen dialoginen prosessi, jossa on mahdollisuus mm. tutkia, jäsentää, arvioida ja kehittää omaa työtä, työn herättämiä tunteita ja kokemuksia. Luottamuksellisessa työnohjaussuhteessa mahdollistuu ammatillinen kasvu, työhyvinvointi sekä tuki työssä jaksamiselle.

Esimiehen ja johdon työnohjaus

Työnohjaus tukee esimiestä ja johtajaa perustehtävän hoitamisessa, voimavarojen ylläpitämisessä ja vahvistamisessa. Ohjaus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella ja kehittää omia johtamistaitojaan sekä kykyä ja halua kehittää yhdessä uusia konkreettisia ja tuottavampia työskentelytapoja.

Ryhmätyönohjaus

Ryhmässä tapahtuvan työnohjauksen tarkastelun kohteena on ryhmän tai tiimin oma työ siihen liittyvine rakenteineen ja prosesseineen sekä rooli ja tehtävät työyhteisön jäsenenä. Ryhmätyönohjaus mahdollistaa näkökulmien ja ratkaisumallien tarkastelun sekä keskustelun ja yhdessä oppimisen. Myös esimiesten ja johdon työnohjaus voidaan toteuttaa ryhmätyönohjauksena.

Toteutus ja menetelmät

Parhaat tulokset saavutetaan, kun työnohjauksen prosessille varataan riittävästi aikaa. Yksi ohjaustapaaminen kestää tavallisesti 60-90 minuuttia ja tapaamiset (5-10) sovitaan etukäteen esimerkiksi 3-5 viikon välein siten, että prosessi etenee. Työnohjaus on mahdollista toteutettaa myös etänä.

Keskustelun ohella käytän työnohjauksessa osallistavia ja aktivoivia menetelmiä ratkaisu- ja voimavarakeskeisesti. Autan organisaation, ryhmän tai yksilön tavoitteiden selkiyttämisessä ja tehtävien jäsentymisessä.

Tavoitteet ja tulokset

Tilaaja asettaa työnohjaukselle raamit. Työnohjauksen onnistumisen kannalta tärkeää on selkeiden tavoitteiden määritteleminen yhdessä tilaajan ja osallistujien kesken. Tavoitteiden toteutumista tarkastellaan sovitusti, yleensä erikseen ohjattavan sekä tilaajan kanssa.

Työnohjauksen tulokset näkyvät mm. muutoskyvyn ja oppimisen kasvuna, työmotivaation lisääntymisenä. Työnohjaus auttaa työssä jaksamisessa sekä vahvistaa työntekijöiden, tiimien ja koko työyhteisön avointa vuorovaikutusta sekä ennaltaehkäisee ristiriitoja ja kuppikuntien syntymistä. Työnohjaus vähentää tutkitusti sairauspoissaoloja, säästää työterveyden kustannuksia sekä lisää työviihtyvyyttä ja työtehokkuutta.

Työnohjauksen puitesopimuskumppanit

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Sepontytär on mukana PPSHP:n työnohjauksen palveluiden tuottajana 1.1.2021 alkavalla sopimuskaudella Oulussa, Oulaisissa ja Ylivieskassa.

Monetra Oulu Oy

Työnohjauksen puitesopimus Monetra Oulun kanssa on voimassa 31.12.2025 saakka. Sopimuksen piiriin kuuluvat:

  • Oulun kaupunki
  • Limingan kunta
  • Iin kunta
  • Hailuodon kunta
  • Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lue lisää

Blogista löydät kattavan artikkelin ennaltaehkäisevästä ja korjaavasta työnohjauksesta. Tutustu myös Suomen työnohjaajat ry:n verkkosivuihin ja työnohjaajan eettisiin periaatteisiin, joita noudatan työssäni.

Sepontytär Palvelut Työnohjaus

Kuinka voin auttaa?