Palvelut

Työnohjaus

Työnohjauksen prosessi tukee osallistujan jaksamista ja ammatillista kehittymistä, auttaa huomaamaan ja vahvistaa omia ja toisten voimavaroja. Työnohjaus haastaa tutkimaan omaa työroolia, tapoja toimia ja työyhteisön toimintaa tavoitteena kehittyä työssä, tavoitteiden saavuttamisessa ja yhteistyötaidoissa. Työnohjaus tarjoaa työyhteisölle, tiimille tai yksilölle myös mahdollisuuden purkaa haastavia työtilanteita ja oppia niistä

Lataa pdf-esite työnohjauksesta.

Työnohjaaja ei ota johtajuutta tai asettaudu konsultin asemaan, vaan ohjaa yksilöä tai tiimiä tämän oman asiantuntijuuden ja hyvinvoinnin kulmakivien äärelle.

sepontytar_t-grafiikka.png

Työnohjauksen muodot

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjaus on kahden välinen dialoginen prosessi, jossa on mahdollisuus mm. tutkia, jäsentää, arvioida ja kehittää omaa työtä, työn herättämiä tunteita ja kokemuksia. Luottamuksellisessa työnohjaussuhteessa mahdollistuu ammatillinen kasvu, työhyvinvointi sekä tuki työssä jaksamiselle.

Johdon työnohjaus

Työnohjaus tukee esihenkilöä ja johtajaa perustehtävän hoitamisessa, voimavarojen ylläpitämisessä ja vahvistamisessa. Ohjaus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella ja kehittää omia johtamistaitojaan sekä kykyä ja halua kehittää yhdessä uusia konkreettisia ja tuottavampia työskentelytapoja.

Ryhmätyönohjaus

Ryhmässä tapahtuvan työnohjauksen tarkastelun kohteena on ryhmän tai tiimin oma työ siihen liittyvine rakenteineen ja prosesseineen sekä rooli ja tehtävät työyhteisön jäsenenä. Ryhmäntyönohjaus mahdollistaa näkökulmien ja ratkaisumallien tarkastelun sekä keskustelun ja yhdessä oppimisen. Myös esihenkilöiden ja johdon työnohjaus voidaan toteuttaa ryhmätyönohjauksena.

Työyhteisötyönohjaus

Työyhteisötyönohjauksessa esihenkilö ja työyhteisön jäsenet yhdessä tutkivat ja kehittävät tavoitteita, visioita ja perustehtävää. Ohjattavan työyhteisön henkilömäärän ylittäessä 12 henkeä kutsun mukaani työnohjaajakollegan ja toteutamme työnohjauksen parityönä.

Kriisityönohjaus

Kriisityönohjaus on menetelmä konfliktien ja vaativien kriisitilanteiden käsittelyyn, erittäin haasteellisiin asiakastilanteisiin sekä työstä esiin nousseiden, yksittäiseen työntekijään tai koko työyhteisöön kohdistuvien ongelmien käsittelyyn. Tavoitteena on tukea ja auttaa yksilöä tai työyhteisöä selviytymään tilanteessa ja mm. palauttamaan työyhteisöön työrauha. Kriisityönohjauksessa hyödynnän restoratiivisen työyhteisösovittelun asiantuntijuutta.

Kriisityönohjauksen prosessi on syytä aloittaa tiiviillä aikataululla. Ensimmäiset tapaamiset on hyvä järjestää viikon välein ja tilanteen tasaannuttua väljentää tapaamisia 2-4 viikon välein toteuttaviksi. Kriisin käsittelyn jälkeen työnohjausta voidaan jatkaa yksilön, ryhmän tai työyhteisön työnohjausprosessina, jolla kriisistä palautumista ja työrauhaa voidaan vahvistaa.

Yrittäjän työnohjaus

Yrittäjän työnohjauksessa keskiössä ovat usein yrittäjyyden haasteiden ohella jaksamisen ja työhyvinvoinnin teemat. Työnohjaus tukee yrittäjää muutoksen keskellä, hoksauttaa kehittämistarpeita pohtiessa ja ideoidessa, vahvistaa voimavaroja haasteellisiinkin asiakaskohtaamisiin ja työyhteisön vuorovaikutustilanteisiin. Työnohjaus luo yrittäjälle tilan tunteiden käsittelyyn ja huokaisemiseen turvallisessa, luotettavassa kohtaamisessa.

Sepontytär on Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n asiantuntijapalveluiden sopimuskumppani.

Varaa aika yksilötyönohjaukseen (esim. yrittäjän, johtajan ja esihenkilön työnohjaus) tai pyydä tarjous tiimin, ryhmän tai työyhteisön työnohjauksesta. Mainitse tilauksen yhteydessä PPY:n jäsenetu ja saat ensimmäisen yksilötyönohjaustapaamisen (45 min.) maksutta. Edun voi huomioida myös ryhmän työnohjauksessa.

PPY:n jäsenenä saat Sepontyttären palveluista 10 % edun. Yksinyrittäjälle Sepontytär tarjoaa työnohjauksen todella huokeaan hintaan.

Varaa maksuton tarvekartoitus.

sepontytar_t-grafiikka.png

Työnohjauksen toteutus

Parhaat tulokset saavutetaan, kun työnohjauksen prosessille varataan riittävästi aikaa. Työnohjaustapaamisen kesto on tavallisesti 60-90 min (isot ryhmät 120 min). Tapaamiset sovitaan etukäteen esimerkiksi 3-5 viikon välein siten, että prosessi (esim. 5-10 tapaamista) etenee.

Työnohjaus on mahdollista toteutettaa kasvotusten, etäyhteydellä (Google Meet, Teams, Zoom) tai puhelimitse.

Dialogin ohella käytän työnohjauksessa ratkaisu- ja voimavarakeskeisesti erilaisia osallistavia ja aktivoivia menetelmiä.

sepontytar_t-grafiikka.png 

Tavoitteet ja tulokset

Tilaaja asettaa työnohjaukselle raamit. Työnohjauksen onnistumisen kannalta tärkeää on selkeiden tavoitteiden määritteleminen yhdessä tilaajan ja osallistujien kesken. Tavoitteiden toteutumista tarkastellaan sovitusti, yleensä erikseen ohjattavan sekä tilaajan kanssa.

Työnohjauksen tulokset näkyvät mm. muutoskyvyn ja oppimisen kasvuna, sekä työmotivaation ja voimavarojen lisääntymisenä. Työnohjaus auttaa työssä jaksamisessa sekä vahvistaa työntekijöiden, tiimien ja koko työyhteisön avointa vuorovaikutusta sekä ennaltaehkäisee ristiriitoja ja kuppikuntien syntymistä. Työnohjaus vähentää tutkitusti sairauspoissaoloja, säästää työterveyden kustannuksia sekä lisää työviihtyvyyttä ja työtehokkuutta.

Työnohjauksen hintaesimerkit.

Työnohjauksen puitesopimuskumppanit

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Sepontytär on mukana Pohteen työnohjauksen palveluiden tuottajana 1.3.2023 alkavalla sopimuskaudella Oulussa, Oulaisissa ja Ylivieskassa.

Monetra Oulu Oy

Työnohjauksen puitesopimus Monetra Oulun kanssa on voimassa 31.12.2050 saakka. Sopimuksen piiriin kuuluvat:

  • Iin kunta
  • Hailuodon kunta
  • Kuhmon kaupunki
  • Limingan kunta
  • Oulun kaupunki
  • Oulun Tuotantokeittiö Oy

sepontytar_t-grafiikka.png

Lue lisää

Blogista löydät kattavan artikkelin ennaltaehkäisevästä ja korjaavasta työnohjauksesta. Lataa Sepontyttären esite Työnohjauksesta ja tutustu hintaesimerkkeihin. Tutustu myös Suomen työnohjaajat ry:n verkkosivuihin ja työnohjaajan eettisiin periaatteisiin, joita noudatan työssäni.

Sepontytär Palvelut Työnohjaus

“Työnohjauksen avulla ohjattava asemoi itseään uudelleen suhteessa työyhteisöön ja työhön ja päivittää osaamistaan muuttuvassa työelämässä. Ammatillinen kasvu ja kehitys ovat osa työhyvinvointia.” 

Kuinka voin auttaa?