Palvelut

Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu purkaa organisaatiossa syntyneitä konflikteja; ristiriitoja ja haastavia tilanteita. Standardoitu sovitteluprosessi etenee alkuinfosta yksilöhaastattelujen kautta sovittelusopimukseen tähtäävään yhteistapaamiseen ja seurantaan. Sovittelu vähentää parhaimmillaan koko työyhteisön kuormitusta. Se kohentaa työviihtyvyyttä, opettaa arvostavaa keskustelua ilman konfliktin syntymisen tai syvenemisen vaaraa.

Ratkaisukeskeisen, restoratiivisen työyhteisösovittelun prosessi

Työyhteisösovittelun prosessi voidaan tilanteesta riippuen (seurantaa lukuun ottamatta) viedä läpi hyvinkin nopealla aikataululla ja käynnistää infotilaisuudella jopa samana päivänä toimeksiannon kanssa. Prosessin kestoon vaikuttavat mm. osallisten lopullinen lukumäärä ja ristiriidan / konfliktin laajuus. Prosessi etenee infotilaisuudesta yksilökeskusteluihin ja yhteistapaamiseen ja päättyy seurantaan:

  1. Yhteydenotto ja toimeksiantosopimus.
  2. Infotilaisuus.
  3. Yksilökeskustelut.
  4. Yhteistapaaminen.
  5. (Mahdollinen tiedottaminen yhteisen sopimuksen mukaisesti)
  6. Kaksi seurantatapaamista noin 1-3 kk ja 6 kk kuluttua yhteistapaamisesta.

Työyhteisösovittelijana olen haastavien työ- ja elämäntilanteiden asiantuntija

Ohjaan sovitteluprosessia tavoitteena löytää ristiriitaan tai konfliktiin kaikille osapuolille tyydyttävä ratkaisu: työrauha ja yhteinen tie eteenpäin.

Ohjaan osapuolet dialogiin puolueettomana sovittelijana. Kuljetan prosessia, jonka lopputuloksena osapuolet määrittelevät ratkaisun itse. Sovittelun oppimisprosessin keskiössä on arvostava kohtaaminen, kunnioittava vuoropuhelu ja toisen näkökulman ymmärtäminen. Turvallisen keskusteluilmapiirin ja tasapuolisen kohtelun varmistaminen sekä kuulluksi tulemisen kokemuksen mahdollistaminen kuuluvat tehtäviini sovittelijana.

Sepontyttären blogista voit lukea lisää restoratiivisesta työyhteisösovittelusta ja työyhteisösovittelun prosessista.

Työyhteisösovittelun lopulliseen hintaan vaikuttaa ensisijaisesti konfliktin laajuus, eli osallisten määrä (ks. hinnoitteluesimerkki). Toimeksiantosopimusta edeltää keskustelu myös muista lopulliseen hintaan vaikuttavista tekijöistä. Tilaaja päättää aina prosessin jatkamisesta mahdollisesti muuttuneissa olosuhteissa.

Sepontytär on Suomen sovittelufoorumin jäsen.

Sepontytär Palvelut Työyhteisösovittelu

Työrauha on tahdon asia.

"Kaikki konfliktit ovat ratkaistavissa.” 
Martti Ahtisaari

Kuinka voin auttaa?