Palvelut

​VOIMAKEHÄ® 

VOIMAKEHÄ® on ohjauskonsepti ja työkalu vahvuuksien tunnistamiseen ja nimeämiseen. Se perustuu positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen, johon sisältyvät luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys ja lahjakkuus, hankitut taidot ja osaaminen, kiinnostuksen kohteet, arvot sekä resurssit.

​VOIMAKEHÄ® on työkalu, teoria ja ajattelutapa, joka tarjoaa vankkaan tutkimustietoon perustuvan mallin, jäsennyksen ja menetelmän vahvuuslähtöiseen ohjaamiseen ja valmentamiseen sekä johtamiseen ja esimiestyöhön.

VOIMAKEHÄ perustuu humanistiseen ja positiiviseen psykologiaan sekä sosio-konstruktivistiseen näkemykseen opetuksesta, ohjauksesta ja johtamisesta. Lue lisää voimakeha.info.

Kehity vahvuuksilla™

Haluatko tarjota työyhteisöllenne jäsenille mahdollusuuden oppia paremmin tunnistamaan, jäsentämään ja sanoittamaan henkilökohtaisia vahvuuksiaan? Kaipaavatko organisaationne esihenkilöt ymmärrystä ja uusia näkökulmia itseä innostavien ja toisaalta stressaavien asioiden tarkastelemiseen? Haluatteko vahvistaa tiimin jäsenten hyvinvointia ja lisätä jokaisen työpäivään imua ja työn iloa? Toivotko työyhteisön jäsenten voimavarojen vahvistamista ja sparrausta muutoksessa toimimiseen? Kiinnostaako sinua nähdä, mihin työyhteisönne yltää, kun sen jäsenet tuunaavat työtään positiivisen psykologian uusimpaan tutkimustietoon perustuvien menetelmien ja työskentelytapojen avulla?

Kehity vahvuuksilla™ on voimakehätyöskentelyä vahvuuksien lajeittain toteutettuna.

Kehity vahvuuksilla™ -valmennus  toteutetaan 8 x 2 tunnin prosessina, johon sisältyy välityöskentelyä (valmennus on toteutettavissa myös esim. neljänä aamu- / iltapäivänä).

Prosessin käynnistää henkilökohtainen VIA-luonteenvahvuuksien kartoitus. Voimakehän kuuden osa-alueen käsittelyssä hyödynnetään portfoliotyöskentelyä ja lopputuloksena osallistujalla on tavoitteen mukaisesti oman työn / hyvinvoinnin / uran kehittämissuunnitelma.

Voimakehäprofilointi™

Voimakehäprofilointi on yksittäisen henkilön (esim. yrittäjä, johtaja kuluttaja-asiakas) VOIMAKEHÄ®-yksilöohjaus. Voimakehäprofilointi sopii sinulle, joka haluat tunnistaa omia vahvuuksiasi ja sitä kautta vahvistaa omaa innostustasi ja hyvinvointiasi ja esimerkiksi selkiyttää omia urasuunnitelmiasi.

 • Profiloinnin kesto on 2 h
 • Voimakehäprofilointi™ tehdään kasvokkaisessa tapaamisessa VOIMAKEHÄ®-työkalun avulla
 • Valmennukseen kuuluu ennakkotehtävä

Saat työskentelyn päätteeksi mukaasi

 • Valokuvan voimakehästäsi
 • VOIMAKEHÄ®-pohjan
 • CV-pohjan 

VOIMAKEHÄ®-vahvuuskartta

Vahvuuksien voimaa työelämässä on mitattu ja tutkittu paljon. Meta-analyysein on todettu, mm. että ihminen kokee optimaalista hyvinvointia ja innostusta jopa 18 kertaa muita todennäköisemmin, kun hän voi työssään hyödyntää vahvuuksiaan. Organisaatioissa vahvuuksien käytön mahdollistaminen näkyy työhyvinvoinnin ja tuloksen myönteisenä kehityksenä sekä parempana laatuna.

Vahvuuksien hyödyntäminen on yhteydessä muun muassa

 • itsetuntoon, minäpystyvyyteen ja psykologiseen pääomaan;
 • hyvään elämään, onnellisuuteen;
 • työssä kukoistamiseen ja työhyvinvointiin;
 • työn imuun, innostukseen ja merkityksellisyyden kokemiseen;
 • työssä suoriutumiseen, työn tuottavuuteen, asiakasuskollisuuteen sekä
 • vähäisempään stressiin ja vähäisempiin sairauspoissaoloihin.

Työyhteisön VOIMAKEHÄ®-vahvuuskarttavalmennus

Valmennukseen kuuluu ennakkotehtävä ohjeistuksineen, neljän tunnin valmennus kasvotusten sekä työyhteisönä laatimanne vahvuuskartta. VOIMAKEHÄ®-vahvuuskarttavalmennus sopii kehittämis- ja hyvinvointipäivän sisällöksi sekä uuden tiimin tai projektiryhmän työskentelyn käynnistämisvaiheeseen.

VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentaja

Tilaa organisaatioonne oma VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentaja koulutus tai ilmoittaudu mukaan avoimiin koulutuksiin. Ensimmäiset Sepontyttären lisenssivalmentajakoulutukset käynnistyvät keväällä 2021.

Sepontytär Palvelut Työnohjaus

Kuinka voin auttaa?