Palvelut

Coaching

Coaching-vuorovaikutuksen päämääränä on valmennettavan asiakkaan määrittämän tavoitteen saavuttaminen, syntyneiden oivallusten siirtäminen haluttuja tuloksia tuottavaksi käytännön toiminnaksi. 

Tehtäväni coachina on tukea asiaakaan ajatteluprosessia, omien vastausten löytämistä ja tavoitteeseen etenemistä arvostavasti kysyen, haastaen ja kannustaen. Coachina en ota asian omistajuutta, anna suoranaisia neuvoja tai asettaudu konsultin asemaan. Tehtäväni on ohjata valmennettavaa asiakasta - yksilöä tai tiimiä tämän oman asiantuntijuuden ja hyvinvoinnin kulmakivien äärelle.

Esimiehen ja johdon coaching

Prosessi etenee toisaalta ennalta suunnitellun aikataulun mukaisesti, mutta coachina olen lisäksi joustavasti käytettävissäsi. Sinulla on lupa ottaa yhteyttä minuun tarvittaessa - esimerkiksi soittaa, ja saada akuutin tarpeen kohdatessa tukea tilanteen hoitamiseen liittyvissä haasteissa.

Tekemisen kehittämistä ryhmäcoachingin avulla

Kun sama kehittymisen tarve on useammalla henkilöllä organisaatiossa, on ryhmäcoaching ratkaisu. Samalla prosessilla voidaan henkilökohtaisten tavoitteiden ohella kehittää ja vahvistaa organisaation sisäistä coaching-pääomaa ja -osaamista.

Ryhmäcoaching tukee yhteisten käytänteiden luomista ja työyhteisön jäsenten kokemusten jakamista samojen haasteiden parissa toimivien kesken. Osallistujien yksilöllisten kysymysten lisäksi syvennytään ryhmädynamiikan ilmiöihin ja tapaamisiin voidaan liittää erilaisia workshoppeja. 

Coaching-prosessi ja toteutus

Sopimuksen ja lähtötilanteen kartoituksen jälkeen on tavoitteen määrittelyn vuoro. Tavoitteen asettamiseen käytetään suhteellisen paljon aikaa. Selkeä tavoite, jonka valmennettava ja coach (sekä tilaaja ja esimies) ymmärtävät samoin, on tärkeä prosessin vaikuttavuuden arvioinnille. Tavoitteen tulee olla realistinen coaching-prosessin kestoon nähden. Coachina tehtäväni on myös auttaa 'mitoittamaan' tavoite oikein.

Tavoitteesta ja valmennettavasta riippuen kyseessä voi olla yhden kerran täsmätoteutus tai pidempi prosessi. Tapaaminen kestää yleensä 45-90 min. ja prosessi etenee sovitun aikataulun mukaisesti tapaaminen kerrallaan.

Esimiehen ja johdon coachausprosessiin kuuluu, että coachina olen joustavasti asiakkaan käytettävissä. Asiakkaanani sinulla on oikeus ottaa yhteyttä tarvittaessa - esimerkiksi soittaa ja saada akuutin tarpeen kohdatessa nopeasti tukea tilanteen hoitamiseen liittyvissä haasteissa.

Coachauksessa käyttämiäni menetelmiä

Coachaus perustuu dialogiin, vuorovaikutukseen. Valmentaessani käytän erilaisia ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä työtapoja, esimerkiksi:

  • tilanteen uudelleen määrittely
  • oppimistavoitteiden luominen
  • mallintaminen
  • positiivinen palaute
  • haastavat kysymykset
  • tulevaisuusorientaatio

Tavoitteista tuloksiksi

Coaching tukee tutkitusti toimeenpanoprosessia ja kehittää toimeenpanon taitoa. Coachingin vaikuttavuus on nähtävissä mm. asiakkaan lisääntyneenä tietoisuuteena ajattelunsa ja toimintansa motiiveista ja seurauksista. Tuloksia voidaan nähdä myös laadukkaampana tavoitteiden määrittelemisenä ja asettamisena, lisääntyneenä itsesäätelykykynä oman toiminnan tavoitteellisessa ohjaamisessa ja ylläpitämisessä.

Coachingin vaikutukset

Coachingilla on merkittävä suotuisa vaikutus työyhteisön toiminnalle mm. tavoitteiden saavuttamisessa, yhteenkuuluvuuden tunteen ja paremman vuorovaikutuksen lisääntumisessä sekä asennoitumisessa työhön.

Anthony M. Grantin hyvinvoinnin ja sitoutumisen matriisi (The well-being and engagement framework, WBEF - kuva alla) toi v. 2012 ROI:n rinnalle uuden, kattavamman näkökulman organisaatioiden valmennusinterventioiden vaikutusten arviointiin.

Sepontytar_Hyvinvoinnin_ja_sitoutumisen_matriisi_A.Grant2012.png

Grantin matriisissa ideaalitilassa henkilö näkee itsensä kukoistuksen kulmassa erittäin sitoutuneena ja hyvinvoivana. Kukoistaessaan henkilö inspiroituu työstään, kokee merkityksellisyyttä ja flowta ja on avoin yhteistyölle, uuden oppimiselle.

Yhtenä coachingin tavoitteena on valmennettavan vahvuuksien tunnistaminen ja voimavarojen löytäminen ja vahvistaminen - kukoistusta kohti kulkeminen.

Sepontytär Palvelut Työnohjaus

Kuinka voin auttaa?